Lovverk

Lovverk rundt inneklima.

Inneklima i bygninger omfattes av tre myndighetsområder; helsemyndighetene, bygningsmyndighetene og arbeidstilsynet.

Kommunehelsetjenesteloven
Loven trådte i kraft 19. november 1982, med endring av 15. juli 1994 om miljørettet helsevern(kap 4a). Til loven finnes et sett forskrifter som stiller krav til bl.a. inneklima og forhold som påvirker dette. Særlig viktig her er forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. I tillegg er det gitt ut en rekke veiledere, bl.a. Statens helsetilsyn: Veileder for inneklima (IK-2489), samt rundskriv. Helsemyndighetene (her: Miljørettet helsevern) skal, gjennom aktivt tilsyn og medvirkning i plan og bygge prosesser, bidra til at kravene i lover og forskrifter oppfylles. Et eksempel på dette er godkjenning av bygg etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Arbeidmiljøloven
En arbeidsgiver har plikt til å planlegge, kartlegge og iverksette tiltak for å sikre at lovens krav oppfylles (Arbeidsmiljøloven § 14). Arbeidstilsynet fører tilsyn med inneklima på arbeidsplasser o.a inneforhold som omfattes av arbeidsmiljøloven, Paragraf 8 stiller krav til at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne er sikret et forsvarlig inneklima fritt for helseskadelige, sjenerende eller belastede forurenshinger. Se mer informasjon og sjekkliste i Arbeidstilsynets veiledning Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. (best. nr. 444)

Plan og bygningsloven
Inneklima er innarbeidet i byggforskriftene av 1997, “Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1997”, med hjemmel i Plan og bygningsloven. Forskriftene angir funksjonsrettede krav for å ivareta et godt innemiljø. Her reguleres forhold knyttet til ventilasjon, romvolum, lyd- og lysforhold, fukt og energibruk m.v. Ved prosjektering og planlegging benyttes “Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997”, med bestemmelser om innemiljø som tilfredstiller forskriftens krav. NY PBL trådte i kraft 1.1.2010, ny TEK forventes å stå i kraft 1.7.2010.

Folkehelseloven
Loven trådte i kraft 1.1.2010 og har som målsetning å ta tak i de bakenforliggende faktorene som påvirker helse og sykdom. Spesielt Fylkeskommunene får nå en større rolle i dette arbeidet. Her vil det komme forskrifter fremover som sier mer om arbeidet som skal utføres og hvordan det skal utføres.